Επικοινωνία

Διεύθυνση: ΛΕΟΝΤΙΟΥ Α΄ 149  3507, Λεμεσός

Τηλέφωνα: 25871463

Τηλεομοιότυπο: 25305293

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tech-esperini-lem@schools.ac.cy     

 

Χρήσιμες Ιστοσελίδες

 

Οργάνωση και διαχείριση ιστοσελίδας:   

ΜΑΡΙΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ