Επικοινωνία

Διευθυντής:                                  Σπυρίδων Στιβαρός

Διεύθυνση:                                   Εσπερινή Σχολή Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Λεμεσού

                                                      Οδός Λεοντίου Α' 149

                                                      Τ.Τ. 3022  Λεμεσός

Ταχυδρομική Διεύθυνση:           ΕΣΤΕΕ Λεμεσού

                                                      Τ.Θ. 51687

                                                      3507 Λεμεσός         

Τηλέφωνα:                                   25871403, 25871449

Τηλεομοιότυπο/Fax:                   25305293

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:        tech-esperini-lem@schools.ac.cy     

Ιστοσελίδα:                                  http://tech-esperini-lem.schools.ac.cy/

 

Χρήσιμες Ιστοσελίδες

 

Οργάνωση και διαχείριση ιστοσελίδας:   

ΜΑΡΙΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ